1 result for daigoji  

Daigoji

Daigoji, Kyoto, Japan
Daigo-ji Temple, Kyoto, Japan

The Bentendo Hall at Daigo-ji Temple, dedicated to Benzaiten, the goddess of water, wealth and good fortune.